Een  forcing  1sa antwoord  op  partner’ s  1/-openingsbod:

 

1.      Wat is het nut om 1sa als forcing te spelen?                  

                                                                                           

                   Een belangrijk voordeel van het forcing 1sa-antwoord is dat partners vrijwillig geboden twee

                   over één in een nieuwe kleur (zonder tussenbieden van de tegenpartij) de bieding op slag

                   manche forcing maakt (natuurlijk niet meer wanneer dezelfde speler eerst had gepast…)

 

                   Specifieke biedingen zoals: 1 - 2♣, 1 - 2, 1♠ - 2♣, 1♠ - 2 en 1♠ - 2 zijn MF.

                   Hierop bestaat een uitzondering welke ik om e.a. niet al te gecompliceerd te maken

                   vooralsnog buiten beschouwing zal laten. Het gaat hier slechts om het principe.

 

                   Véél gemakkelijker dan voorheen zijn we in staat op lager biedniveau de best mogelijke

                   manche maar óók een eventueel slamcontract op te sporen. Biedruimte verslindende

                   biedingen zoals de 4e kleur of een hinderlijk sprongbod zijn op slag niet meer nodig…

 

                   Desondanks heeft het forcing 1sa-antwoord zich in Nederland niet bijster populair kunnen

                   maken. Onbekend maakt onbemind? Misschien wel, maar de jarenlange indoctrinatie vanuit

                   Engeland (Acol) is hier niet vreemd aan. Vooral de jongere generatie welke heeft leren

                   bridgen aan de hand van de overbekende leerboekjes "Van start tot finish" van Cees Sint en

                   Ton Schipperheyn maar ook (veel) later met “Bridgen met Berry” lijkt moeilijk te bewegen

                   tot iets anders dan (Nederlands) Acol.

 

                   Een veel gehoorde klacht van tegenstanders van de forcing 1sa is: Dat is allemaal wel

                   leuk en aardig, maar nu kan/mag ik geen 1sa meer spelen. Hieronder geef ik enkele

                   argumenten die dit weerspreken.                                                 

                                                                                           

                   a.) Hoe weet u zeker dat 1sa écht het beste eindcontract is? Bent u helderziende?

                        (tegen vrienden kun je ginnegappend zeggen “aan je spel is het in ieder geval niet te merken”) 

                   b.) Nadat partner in de 3e of 4e hand opende is 1sa niet meer 100% forcing. Met een evenwichtige

                         en minimale opening zou de openaar kunnen besluiten te passen.

                   c.) In het hedendaagse bridge laat men de tegenstanders nog maar zelden ongestoord 1sa contracten

                         spelen, die tijd ligt ver achter ons.                

                   d.) Last but not least: Het is een groot voordeel dat rechtstreeks twee over één in (een nieuwe kleur)

                         de bieding onmiddellijk manche forcing maakt. We beschikken nu over veel meer biedruimte!

                                                                                           

                   In feite is er maar één type hand te verzinnen waarbij we mogen veronderstellen dat 1sa waarschijnlijk

                   het beste eindcontract zal zijn, namelijk een gebalanceerde hand met een doubleton in partners hoge

                   kleur. Het is zeer de vraag of we alléén om die reden de voordelen van het forcing 1sa antwoord

                   overboord moeten gooien… Wat mij betreft zéker niet.

                                                                                           

                   Ter overdenking: Ondanks dat talloze Nederlandse topspelers hun sporen aan de wereldtop al royaal

                   hebben verdiend, vraag ik uw aandacht voor de Amerikanen. Samen met de Italianen leveren zij sinds

                   mensenheugenis het gros van de sterkste bridgespelers aller tijden. Opvallend veel Amerikaanse toppers

                   hanteren het forcing 1sa-antwoord (en niet alléén Amerikanen)                           

                                                                                           

                   Vanzelfsprekend bepaald niet een biedsysteem of conventie of iemand een goede bridgespeler is. Wél is

                   het een feit dat talloze sterke Amerikaanse spelers dit forcing 1sa antwoord in hun biedsysteem hebben

                   aangehouden, waarmee ik maar wil zeggen: Er is veel meer onder de (bridge) zon dan alleen maar Acol.

                                                                                                              

                   Heeft u nog steeds niet verveeld afgehaakt? Geweldig! Dan gaan we nu verder met de basisregels van het

                   forcing 1sa antwoord.                           

                                                                                           

2.       Na partners 1/♠ opening is het 1sa-antwoord forcing. Daarop is één uitzondering.

 

Wanneer partner in de 3e of 4e hand met 1/♠ opende mag de openaar wél op 1sa passen mits diens  openingsbod op een absoluut minimum werd gedaan. Doordat de hand van de 1sa bieder gelimiteerd is (een pasbod in de voorhand) kan de openaar redelijk goed inschatten of er wél of géén manche mogelijk is.

Oh ja, we bieden na een 1-opening wél zoals we gewend zijn onze 4-krt ♠ eerst. We antwoorden dus niet met 1sa wanneer we een 4-krt ♠ bezitten. 

                                                                                           

 

3.      Hoe sterk is zo'n forcing 1sa-antwoord?                     

                                                                                           

                   Het toont 5-12 punten welke we kunnen onderverdelen in:           

                                                                                           

                   a.)  5 -  7 pnt, mét exact een 3-krt troefsteun.                                         

                   b.) 11-12 pnt, mét exact een 3-krt troefsteun.                                         

                   c.)  6 -12 pnt, zonder troefsteun.

                                                                                           

                   We missen nog: 8-10 pnt met exact een 3-krt troefsteun. Daarmee bieden we nooit 1sa, daarmee

                   verhogen we direct naar twee in de geopende kleur. De rechtstreekse verhoging naar twee in de

                   troefkleur is dus altijd constructief.                       

                                                                                           

                   NB. Partner steunen met een 4/5-krt troefsteun komt later aan de orde, wél wil ik alvast kwijt dat we

                   daarvoor 3♣/ (bergen raises) of een sprongbod naar 2sa (MF en altijd 4-krt troefsteun) reserveren.                                                

                                                                                           

4.      Hoe zal de openaar op een forcing 1sa antwoorden?      

                                                                                           

                   Met een "modale" 1-opening (of een 1♠-opening waarbij zich géén 4+krt bevind) zal

                   de openaar altijd diens langste lage kleur moeten bieden, zélfs wanneer dat een 3-krt is.

                   Wanneer beide lage kleuren even kort zijn zal altijd voor 2♣ worden gekozen.

                   Vanzelfsprekend zal de openaar met een 6-krt hoge kleur en 12-14(15) punten twee in diens

                   kleur herbieden. Met een goede 6-krt hoog en (15)16-17 pnt springen we naar drie in de

                   betreffende kleur.                                               

                                                                                           

                   Mocht de 1♠-openaar over een 4-krt beschikken, dan zal deze na 1sa niet voor een

                   3-krt laag maar "natuurlijk" voor 2 kiezen. De bieding gaat dan verder zoals u altijd

                    al gewend was. Mocht de openaar na 1-sa geen 2 in een kleur maar 2sans bieden dan toont

                    dit een evenwichtige (15)16-18 Sa-hand.                                                        

                                                                                           

5.      De mogelijkheden van de 1-sans bieder na openaar’s 2e bod.         

                                                                                           

                   Stel, partner opende 1♠ en antwoordde na uw forcing 1sa-bod met 2♣. Hoe bieden we

                   daarna verder? Een evenwichtige 16-17 (goede 15) punten bij de openaar mag worden

                    uitgesloten, daarmee had partner immers 2-sans herboden? Tevens ontkent dit 2♣-bod

                    een 4-krt of een 6-krt ♠ (de kans op een 4-krt ♣ bij de openaar is licht gestegen) Wat

                    we wél in gedachten moeten houden is dat er aan de overkant gemakkelijk een simpele

                    5332 met 12-14 pnt kan zitten. Daarom passen we dus absoluut niet met een 4-krt ♣!

                    Zonder eigen 5+krt corrigeren in dat geval op een doubleton naar twee in openaar’s

                    hogekleur. Mogelijk vraagt u zich af spelen in 5-2? Inderdaad, onvermijdelijk maar dit

                    behoeft echt geen slecht resultaat op te leveren.

                                                                    

                   Met een 5+krt ♣ en 6-7 (slechte 8) pnt passen we met een gerust hart op 2♣. Overigens

                    is het nog de vraag of de tegenpartij ons 2♣ laat spelen :-) Met een mooie 8/9+pnt en

                    een 5+krt ♣ doet we er meestal goed aan naar 3♣ te verhogen.                           

                                                                                                              

                   Ter illustratie twee simpele voorbeelden van de Amerikaan Marty Bergen.

                                                                                           

                   Gemakshalve gaan we er van uit dat partner beide keren 1♠ opende en dat we met de

                   onderstaande handen eerst 1sa hadden geboden.                            

                                                                                           

                   Hand 1.                              Hand 2.                                                        

                   ♠ xx                                  ♠ xx                                                            

                   HB9xxx                          VBx                                                          

                   x                                    HBxx                                                        

                   ♣ Vxxx                              ♣ ATxx                                                        

                                                                                           

                   Hand 1. In Acol is 1sa niet forcing, de openaar zal met een gewone 5332 met zekerheid

                   op 1sa passen en 1sa zal dikwijls kansloos down gaan. Met een forcing 1sans zult

                   u automatisch in het prima 2 contract belanden. De bieding zal in dat geval gaan:

                   1♠ - 1sa* - 2♣* - 2 - P -P -P.  (1sa was forcing en 2♣ kón een 3-krt zijn!)           

                                                                                           

                   Hand 2. Nadat de 1♠-openaar na uw forcing 1sa met 2♣ of 2 antwoordde is het juiste

                   rebid 2sa. Dat bod toont een evenwichtige 10-12 punten zonder 3-krt troefsteun.

                                                                                           

6.      Wat te doen met een 3-krt fit in openaar’s hoge kleur?

                                                                                           

                   Er zijn drie mogelijkheden. De 1sa-bieder heeft hetzij: 5-7, 8-10 óf 11-12 pnt.            

                                                                                           

                   Met 5-7 pnt en een 3-krt troefsteun bieden we eerst 1sa, na openaar’ s antwoord tonen

                   we onze 3-krt fit op zo laag mogelijk niveau.                                         

                  

                   Met 11-12 punten en een 3-krt troefsteun bieden we óók eerst 1sa, maar na openaar’s

                   antwoord springen we nu naar drie in diens hoge kleur.                                 

                                                                                           

                   En de 3e mogelijkheid? Met een 3-krt troefsteun en 8-10 pnt verhogen we direct naar

                   2 in de troefkleur. In dat geval gebruiken we dus nooit het 1sa antwoord.

                                                                                           

                                                                                           

7.                Nu we het tóch over een 3-krt troefsteun hebben wil ik tegelijkertijd aangeven hoe we

                   een 3-krt troefsteun met 13-15 pnt tonen. Daarmee springen we direct naar 3sa na

                    partners 1-opening.                             

                                                                                           

                   Dit was het dan, de basis voor het forcing 1sa antwoord na partners opening met één

                    In een hoge kleur.

                                                                                           

                   Zoals bij alle andere biedconventies zullen zich in het begin nieuwe, dikwijls nog niet

                   doorgesproken situaties voordoen. Mocht u er dan samen niet uitkomen vergeet dan vooral niet

                    dat er over de forcing 1sa volop documentatie (o.a. boekenshop van de NBB) te vinden is.                                

                                                                                           

                                                                                           

                   Hans Gütlich